Acces point probleem

Discussion in 'Network Routers' started by lourens, Jul 11, 2004.

 1. lourens

  lourens Guest

  Sinds twee dagen op 1 accespoint twee computers geconnect met internet en
  server. Vanaf dat moment gebeuren er dingen die ik niet kan verklaren. Beide
  computers hebben het ene moment wel contact met het wan maar niet met het
  lan ander moment hebben ze geen contact meer met zowel het LAN als het WAN.
  Wie kent dit probleem, en kan iemand mij misschien vertellen of dit probleem
  in de HUB of in het accespoint zit. Hiervoor had ik 1 PC via het accespoint
  lopen dit gaf geen problemen.

  Groet Wiebe
   
  lourens, Jul 11, 2004
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.